درباره ما

با بهبود افزایش تولیدات مواد غذایی ومنابع پایدار کشاورزی درجهان،بسیاری از کشورها با سه مشکل اصلی تهیه غذای کافی برای جمعیت موجود،فراهم وقابل دسترس بودن آن،در هر زمان وچالشهای عمده دیگر مواجه هستند.زندگی ماشینی قرن بیست ویکم،انسان را به سرعت در انجام هر کاری نموده است،این در حالیست که تنوع نیازها باعث تنوع در تولید شده است،،امروزه نیاز به تولید غذاهای نیمه آماده یکی از خواسته های متعدد انسانهای امروزی ست. مجتمع صنایع غذایی فرشته ماه آسمونی،با پشتوانه وتجربه کافی در زمینه سیستمهای مدیریت کیفیت وشناخت نیازهای داخل وخارج کشور،درارذیبهشت سال هشتادو نه به ثبت رسید وپس از ارایه طرح تولید غذاهای آماده ونیمه آماده وتایید سازمان صنعت ومعدن وتجارت با دریافت جواز تاسیس فعالیت خود را آغاز نمود. با اشاره به خاص بودن این فعالیت تولیدی در استان قم و ونبود شرکتهای مشابه،فازاول غذاهای نیمه آماده به روش جی کیو اف،برای اولین بار در استان قم توسط مجتمع صنایع غذایی فرشته ماه آسمونی با هدف ارایه بهترین محصولات گوشه ای از نیاز هم میهنان دراین استان واستانهای همجوار در سال نودویک به بهره برداری رسید،امید است با یاری حق تعالی فاز دوم مجموعه صنایع غذایی فرشته ماه آسمونی در راستای تولید متنوع غذاهای نیمه آماده شامل انواع ناگتها برگرها،سبزیجات منجمد شده با حفظ کیفیت تولیدات خود را افزایش دهد